Gemeente schrapt Buurse-Zuid als zoekgebied

30 november 2023 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over het schrappen van het zoekgebied ten zuiden van Buurse door de gemeente en het beleid voor windmolens dat de gemeente zegt te willen opstellen. We leggen nogmaals uit hoe lokaal eigendom in ons windpark al is geregeld. Verder staan we stil bij het feit dat de provincie het bevoegd gezag is en doen we de oproep aan de gemeente en de omgeving om met ons in gesprek te gaan.

Gemeente schrapt Buurse-Zuid als zoekgebied voor windmolens
Het gebied ten zuiden van Buurse is door de gemeente Haaksbergen geschrapt als zoekgebied voor windmolens. Alleen in het gebied ten noorden van Buurse is het volgens de gemeente in beginsel nog een optie om windmolens te plaatsen. Dat heeft de gemeenteraad op 29 november 2023 besloten. De vergadering waarin dit is besloten inclusief bijbehorende stukken kunt u hier terugkijken

De reden hiervoor is de aanpassing van het beleid door de provincie. De provincie heeft clustergebieden aangewezen. Meer hierover leest u in onze nieuwsbrief van 24 augustus 2023. Het voormalige gemeentelijk zoekgebied ten zuiden van Buurse ligt buiten een dergelijk clustergebied. Dat betekent dat er volgens de provincie minstens vier windmolens moeten komen, maar daarvoor is geen ruimte in dat gebied. Daarom heeft de gemeente besloten Buurse-Zuid als zoekgebied te schrappen, om duidelijkheid te geven naar inwoners en andere betrokkenen in dat gebied.

Ons Windpark Oude Buurserdijk ligt geheel binnen het zoekgebied van de gemeente dat over blijft. Op onderstaande plattegrond is het rood gestreepte gebied het zoekgebied dat volgens de gemeente nu overblijft. Uit het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente eerder liet opstellen (zie onze nieuwsbrief van 11 juli 2023) blijkt dat binnen dit aangepaste zoekgebied alleen ons plangebied geschikt is (tekst loopt door onder de afbeelding):

2023 11 20 zoekgebied Noord verkleind

Gemeente wil beleid opstellen voor windmolens
De gemeenteraad besloot op 29 november ook dat de gemeente beleid opstelt voor windmolens. Dat zijn als het ware spelregels voor windparken van de gemeente. De onderwerpen die in dit beleid worden opgenomen, worden ook beperkt. Het gaat, zoals de gemeente dat noemt, om niet-ruimtelijke beleidskaders. Dat gaat volgens de gemeente om kaders rondom de invulling van lokaal eigendom, financiële en projectparticipatie en de mitigatie van de effecten van windmolens. De gemeente wil hiervoor de input ophalen van belanghebbenden, dan het beleid opstellen en vervolgens ter inzage leggen zodat iedereen die wil hier formeel op kan reageren. Onderstaande tabel komt uit de stukken die u vindt bij de raadsvergadering van 29 november. Deze tabel legt uit waar de gemeente wel over gaat en waarover niet (tekst loopt door onder de afbeelding):

2023 11 20 tabel wel en niet invloed gemeente

Lokaal eigendom in Windpark Oude Buurserdijk is geregeld
De gemeente wil dus ook beleid opstellen over lokaal eigendom. Graag benadrukken we dat 50 procent lokaal eigendom in Windpark Oude Buurserdijk al is geregeld. Met een samenwerkingsovereenkomst hebben we afgesproken dat Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie beiden 50 procent van het windpark in eigendom krijgen. We doen al het werk daarvoor gezamenlijk en delen de kosten. In ons windpark is 50 procent lokaal eigendom via Energiecoöperatie Haaksbergen op deze manier al geborgd. In onze nieuwsbrief van 26 september 2023 legden we al uit hoe dat is geregeld en hoe de omgeving financieel voordeel kan hebben van het windpark. Een gemeente of provincie kan niet afdwingen hoeveel lokaal eigendom er moet zijn in een windpark of wie de eigenaren moeten zijn. Daar is geen juridische basis voor.

De provincie is het bevoegd gezag
In beginsel is de provincie tot op heden de overheid die het bevoegd gezag is en dus de besluiten neemt over windparken. Dat is bij wet zo geregeld. Wel kan de gemeente aan de provincie vragen om de bevoegdheid over te dragen aan de gemeente, zodat de gemeente besluiten kan nemen over het windpark. Dat heeft de gemeente nog niet gevraagd, dus is de provincie het bevoegd gezag voor Windpark Oude Buurserdijk. Daarom hebben wij in juni van dit jaar een principeverzoek ingediend bij de provincie. In een brief heeft de provincie ons eerder gemeld eerst met de gemeente te overleggen over ons plan, het initiatief te beoordelen en na een positieve beoordeling met de gemeente te overleggen welke rol de gemeente en welke rol de provincie verder inneemt. 

De provincie draagt de bevoegdheid niet zomaar over aan een gemeente. Zo moet de gemeente er in elk geval voor zorgen dat de besluitvorming niet langzamer verloopt dan als de provincie de besluiten zou nemen. Ook draagt de provincie waarschijnlijk de bevoegdheid niet over als een gemeente in het eigen windbeleid eisen opneemt die niet realistisch zijn of (te sterk) afwijken van het beleid van de provincie.

Ook hebben gemeenten – waaronder Haaksbergen – niet onbeperkt de tijd om windbeleid op te stellen en na te denken of ze de bevoegdheid willen of niet. De provincie werkt eraan dat er in 2030 voldoende duurzame elektriciteit wordt opgewekt, onder andere met windmolens. In een recente brief aan provinciale staten schrijven gedeputeerde staten dat de tijd dringt. “Het is alleen haalbaar om aan de RES-doelen voor 2030 te voldoen, als we vanaf 1 januari 2024 initiatieven voor windprojecten in behandeling nemen. Het verlenen van vergunningen voor windprojecten neemt namelijk circa zes jaar in beslag”, zo staat in de brief van de provincie. Deze kunt u hier lezen. Op dit moment zijn zeven principeverzoeken voor windparken ingediend bij de provincie. Ons principeverzoek voor Windpark Oude Buursersdijk is een van die principeverzoeken. 

Verder staat in de brief van de provincie: “De mate waarin gemeenten in de regionale samenwerking mede regie kunnen hebben en richting kunnen geven, wordt bepaald door in hoeverre zij de afgelopen drie jaar een stap vooruit hebben gezet door het aanwijzen van zoekgebieden en vaststellen van eigen windbeleid.” 

Graag in gesprek met omgeving plan concreter maken
In het participatieplan dat de gemeente heeft opgesteld, staat dat de gemeente in dialoog met belanghebbenden en stakeholders het beleid wil opstellen. Wat ons bevreemdt, is dat wij niet als belanghebbende of stakeholder door de gemeente zijn opgenomen in dat plan. Terwijl wij dat wel zijn, zeker nu het enige zoekgebied van de gemeente de facto het gebied is waar wij de initiatiefnemers zijn. Daarom spraken we in bij de commissievergadering van 14 november 2023, om ervoor te pleiten dat de gemeente ook met ons in dialoog gaat. Onze inspreektekst en een video hiervan kunt u terugkijken op de website van de gemeente

Wij gaan graag met de gemeente, omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in gesprek om ons plan op een zorgvuldige manier concreter te maken. Dat kan onder andere via de omgevingsraad die we al langer voorstellen op te richten. Meer daarover leest u hier op onze website