Doe mee

De omgeving - inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties -  kan op meerdere manieren betrokken zijn bij dit windpark. Dat kan door:

  1. Met de initiatiefnemers in de omgevingsraad te overleggen over het plan;
  2. Mee te investeren en mede-eigenaar te worden via Energiecoöperatie Haaksbergen;
  3. Mee te denken over het beheer en de besteding van het omgevingsfonds.

Hieronder leest u daar meer over of bekijk onderstaande video (tekst loopt door onder de video).

 

1. Omgevingsraad
Om het windpark te kunnen bouwen, hebben we een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moeten we een gedetailleerd plan hebben. In dat plan staat onder andere waar de windmolens komen, hoe groot ze worden en of er wordt voldaan aan de regelgeving. Graag betrekken we inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden bij het maken van dit plan. De onderzoeken die hiervoor nodig zijn, geven veel inzicht in wat het betekent voor de omgeving als de windmolens er staan. Ook horen we graag wat aandachtpunten zijn van de omgeving. We kunnen dan onderzoeken of daar in het plan rekening mee kan worden gehouden. Daarom stellen we voor een omgevingsraad in te richten. Daaraan kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de omgevingsraad bespreken we het plan en andere onderwerpen waar de omgevingsraad het over wil hebben. Mocht u interesse in of vragen over deze omgevingsraad hebben, neem dan contact met ons op via info@windparkoudebuurserdijk.nl.  

Overleg over opstellingsvariant
In het plangebied zien we ruimte voor vier à vijf moderne windmolens. Onze inschatting is dat er twee realistische opstellingen van windmolens mogelijk zijn om in dit gebied efficiënt windenergie op te wekken: een opstelling van vier windmolens en een opstelling van vijf windmolens. Nader onderzoek wijst uit welke posities daadwerkelijk geschikt zijn en daarmee welke opstelling het meest realistisch is. Er moet uiteindelijk één opstelling worden gekozen.

Graag betrekken we de omgeving bij deze onderzoeken en de keuze voor een opstelling. Met de omgevingsraad kunnen de verschillende varianten worden onderzocht, vergeleken en besproken. Wat zijn de verschillen tussen de varianten als het gaat om bijvoorbeeld het effect op de omgeving, het landschap, de productie van duurzame energie en de ruimte voor financiële participatie? Met de omgevingsraad kan bijvoorbeeld eerst worden besproken welke verschillen tussen de varianten de omgevingsraad in beeld wil brengen, vervolgens hoe dit het beste met de onderzoeken kan worden beantwoord en daarna kunnen leden van de omgevingsraad zich uitspreken over de varianten.

Aan het eind van dat proces met de omgevingsraad kan dan een keuze worden gemaakt voor een variant. Het uitgangspunt van Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie is dat wij uiteindelijk bepalen voor welke variant een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Dit proces met de omgevingsraad maakt het wel mogelijk dat de omgeving vanaf het begin betrokken is bij de planvorming en hier haar mening over kan geven aan ons, zodat we de inbreng van de omgeving kunnen meewegen in de uiteindelijke keuze.

Hieronder de twee opstellingsvarianten (tekst loopt door onder de plattegronden).

De opstellingsvariant met vijf windmolens:

2023 03 17 Opstellingsvariant 1 vijf windmolens

De opstellingsvariant met vier windmolens:

2023 03 17 Opstellingsvariant 2 vier windmolens

 

2. Investeer mee
Via Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH) kunnen inwoners mee-investeren in het windpark. De coöperatie maakt het mogelijk dat zij door middel van lidmaatschap van de coöperatie mede-eigenaar kunnen worden van het windpark en zo voordelen halen op de persoonlijke investering die zij hierin doen. ECH is er verantwoordelijk voor dat dit verder wordt vormgegeven.

50 procent lokaal eigendom
ECH brengt 50 procent van de investeringen voor het windpark op en wordt zo eigenaar van 50 procent van het windpark. Daardoor is er sprake van 50 procent lokaal eigendom – conform het streven in het landelijke Klimaatakkoord en de Gedragscode Wind op Land.

Omgeving kan mede-initiatiefnemer zijn
Doordat de energiecoöperatie mede-initiatiefnemer is, kan de omgeving ook mede-initiatiefnemer zijn. Wie lid is van de coöperatie, heeft stemrecht en bij coöperaties geldt: één lid heeft één stem, ongeacht de eventuele functie binnen de coöperatie of de mate waarin het lid financieel participeert. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen een coöperatie en stemt over de belangrijke voorstellen van het bestuur. Daardoor hebben leden van de coöperatie de mogelijkheid om als mede-initiatiefnemer direct betrokken te zijn bij het windpark.

Coöperatief deel windpark draagt bij aan omgeving
Gebruikelijk bij deze vorm van financiële participatie is dat tevens een deel van het rendement van het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten waar in de omgeving behoefte aan is. Daarover beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van het coöperatieve deel van Windpark Oude Buurserdijk kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven in de omgeving.

Vergelijkbaar met zonneparken in Haaksbergen
ECH en Pure Energie werken al samen op deze manier, in de zonneparken N18 Noord en N18 Eeltinkveld in de gemeente Haaksbergen. Hun samenwerking en de mogelijkheid voor de omgeving om mee te investeren via de coöperatie in deze zonneparken is vergelijkbaar met hoe ECH en Pure Energie het aanpakken met Windpark Oude Buurserdijk.

 

3. Omgevingsfonds
Naast lokaal eigenaarschap via ECH komt er een omgevingsfonds waarmee een deel van de opbrengst van het gehele windpark ter beschikking wordt gesteld aan de omgeving. Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van in elk geval 15 jaar. Met naar verwachting circa 120.000 MWh (vier windmolens) tot 150.000 MWh (vijf windmolens) per jaar is er dan naar verwachting ongeveer 60.000 euro à 75.000 euro per jaar beschikbaar voor de omgeving.

Hoe het fonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, bespreken we graag met de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld goed worden besproken in de omgevingsraad. Dit omgevingsfonds kan – ter illustratie - worden benut voor de versterking van bijvoorbeeld gemeenschappelijke voorzieningen, landschap of natuur in de omgeving of voor maatregelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Onze wens is wel dat dit fonds zo breed mogelijk meerwaarde heeft voor de omgeving en dat hiermee niet persoonlijk gewin wordt gefaciliteerd.

Als u ideeën of suggesties heeft voor het omgevingsfonds, kunt u contact met ons opnemen via info@windparkoudebuurserdijk.nl.