Korte terugblik en meer informatie

11 juli 2023 Matthijs Oppenhuizen

Hieronder lichten we toe waarom wij denken dat het gebied rond de Oude Buurserdijk geschikt lijkt voor windmolens. Verder geven we informatie over hoe omwonenden windmolens kunnen ervaren en over visualisaties die we kunnen maken. Tot slot gaan we in op het proces van de gemeente Haaksbergen en het principeverzoek dat we hebben ingediend bij de provincie Overijssel.

Terugblik op afgelopen weken
De afgelopen weken spraken we veel mensen, zowel in aanloop naar als tijdens de inloopavond op 22 juni 2023 bij zaal Winkelman in Buurse. Dat was ook ons doel: bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken dat we dit idee hebben en daar eerste reacties op horen. We beseffen dat er mensen zijn die (veel) moeite hebben met windmolens in dit gebied. We horen vooral dat mensen zorgen hebben over het effect van windmolens op de omgeving. Ook horen we dat mensen het belangrijk vinden dat de omgeving er financieel voordeel van kan hebben, als er windmolens komen. Dat laatste is daarom ook onderdeel van ons idee. Meer daarover leest u hier op deze website.

Tegelijkertijd spraken we ook mensen die meer informatie willen zonder direct een standpunt in te nemen en we spraken mensen die er in principe positief tegenover staan. Het effect van het windpark en voordeel voor de omgeving kunnen en willen we in het vervolgproces zeker bespreken. Meer informatie hierover leest u ook op deze pagina op deze website en in de Veelgestelde vragen. In deze nieuwsbrief gaan we nader in op deze thema’s.

Waarom hier, in dit gebied?
Veel mensen vragen ons waarom we windmolens willen plaatsen in het gebied rondom de Oude Buurserdijk. Zij twijfelen eraan of dit wel verantwoord is. Dat lichten we graag toe.

Op veruit de meeste plekken in Nederland, Overijssel, Twente en Haaksbergen kunnen géén windmolens staan. Dat komt door allerlei wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat windmolens zo veilig mogelijk worden geplaatst en om hinder voor de omgeving te beperken. Daarvoor moet voldoende afstand worden gehouden tot onder andere woningen,  ondergrondse kabels en leidingen en wegen. Als met al die afstanden rekening wordt gehouden, blijven er vaak maar één of hooguit enkele gebieden over in een gemeente waar windmolens mogelijk lijken. Zo ook in Haaksbergen. Voor het gebied rondom de Oude Buurserdijk staan op dit moment, op basis van deze eerste analyse, geen stoplichten op rood om hier windmolens te plaatsen. Dat is nog geen garantie dat het ook echt kan. Dat blijkt pas later, als concreet en gedetailleerd onderzoek is gedaan. Maar vanuit technisch oogpunt lijkt het nu te kunnen. Daarom nemen wij dit initiatief.

Haalbaarheidsonderzoek in opdracht van gemeente
Het haalbaarheidsonderzoek van onafhankelijk adviesbureau Bosch & van Rijn in opdracht van de gemeente Haaksbergen bevestigt dit. In dat rapport staat met welke wet- en regelgeving rekening moet worden gehouden en welke gebieden in Haaksbergen dan in potentie geschikt zijn. Het gebied rondom de Oude Buurserdijk komt in dat onderzoek naar voren als  het geschiktste gebied in Haaksbergen. Wie meer wil weten hoe wordt bepaald of een gebied geschikt lijkt voor windmolens, adviseren we zeker dit haalbaarheidsonderzoek te lezen. U vindt dit rapport op deze website van de gemeente.

Onderstaande plattegrond komt uit het onderzoek van Bosch & van Rijn. Met name de gele gebieden lijken vanuit technisch oogpunt geschikt voor windmolens. In het grootste gele gebied ligt het plangebied van Windpark Oude Buurserdijk (tekst loopt door onder de plattegrond).

2023 03 24 kansenkaart Haaksbergen Lden 47 dB 2

Een plattegrond met daarop het plangebied van Windpark Oude Buurserdijk en de opstelling van vier en van vijf windmolens die wij als mogelijkheid zien, vindt u hier op deze website.

Wonen in de buurt van windmolens
Vooropgesteld: we kunnen ons goed voorstellen dat omwonenden bezorgd zijn of zij nog wel prettig kunnen wonen als er windmolens in de buurt staan. Windmolens zijn een grote verandering van de leefomgeving. Ook ontkennen we niet dat windmolens effect kunnen hebben op de omgeving. Omwonenden kunnen het geluid en de slagschaduw merken en uiteraard de windmolens zien. Enig effect op de omgeving is onvermijdelijk bij dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals ook geldt bij bijvoorbeeld spoorlijnen, wegen en bedrijventerreinen. Wel worden het geluid en de slagschaduw begrensd. Er zijn grenzen aan het effect dat windmolens mogen hebben op de omgeving.

Er is informatie over hoe omwonenden windmolens ervaren. Zo vroeg onafhankelijk kennisinstituut TNO aan duizenden omwonenden van vier windparken verspreid door Nederland hoe zij het windpark beleven. Klik hier om het volledige rapport (uit 2022) met alle bevindingen te lezen. Het rapport kunt u op de pagina downloaden onder het kopje ‘Onderzoeksrapport: beleving windenergie op land’. Onderstaande grafiek komt uit dit rapport van TNO (tekst loopt door onder de afbeelding):

Grafiek onderzoek TNO

Hieruit blijkt dat het van veel meer factoren dan bijvoorbeeld alleen het geluid van de windmolens afhangt of een omwonende hinder ervaart. Als omwonenden bijvoorbeeld vanaf het begin betrokken zijn en er zelf ook financieel voordeel van kunnen hebben, kan dat ervoor zorgen dat omwonenden minder snel hinder ervaren. Daarom willen wij vanaf het begin de omgeving betrekken bij ons idee en de omgeving de kans bieden zelf ook financieel voordeel te hebben. Hoe we dat kunnen doen, leest u hier op deze website.

Ook in dit artikel van Tubantia van 26 mei 2023 wordt – onder andere - ingegaan op wat er bekend is over het effect van windmolens op de omgeving.

Visualisaties vanaf uw adres
Met behulp van het programma Windplanner kunnen we nu al visualisaties maken van de windmolens zoals wij die beogen. Als u een visualisatie vanaf uw adres wilt, kunt u dit vragen via info@windparkoudebuurserdijk.nl (onder vermelding van uw adres en contactgegevens). Met deze visualisaties krijgt u een goede indruk wat u vanaf uw adres wel en niet van de windmolens kunt zien. Voor circa twintig adressen hebben we zo al visualisaties gemaakt. Hieronder staat een korte video met enkele visualisaties vanuit de omgeving (tekst loopt door onder de video).

Brief aan omwonenden laat bezorgd
Op 12 juni 2023 verstuurden wij aan alle adressen binnen 2.800 meter van het plangebied een brief met informatie over ons, ons initiatief en een uitnodiging voor de inloopavond op 22 juni. Van enkele mensen kregen we de melding dat deze brief erg laat is bezorgd (rond of zelfs na 22 juni). Dat vinden we erg vervelend, maar helaas hebben wij daar niets aan kunnen doen. De bezorger van de brief heeft de brief op sommige adressen heel laat afgeleverd. We hebben hierover een klacht ingediend bij de bezorger. Tijdens de inloopavond is geen nieuwe informatie gepresenteerd. Deze avond was vooral bedoeld om nader in te gaan op vragen die bezoekers hadden. De rolbanners met informatie die in de zaal stonden, staan ook op deze website. Klik daarvoor hier.

We respecteren het proces van de gemeente
De gemeente Haaksbergen werkt momenteel aan windbeleid. Dat zijn dan de voorwaarden waaronder volgens de gemeente in Haaksbergen windmolens mogen worden geplaatst. We krijgen de vraag of het wel verstandig of goed is dat wij tegelijkertijd melden dat wij dit initiatief hebben. Vooropgesteld: we respecteren het proces van de gemeente. We vinden dat het proces van de gemeente en wat wij doen elkaar niet bijten.

We maken nu vooral bekend in de omgeving dat we mogelijkheden zien voor windenergie in dit gebied, dat we daarmee aan de slag willen en hoe we de omgeving daarbij willen betrekken. We willen open in gesprek daarover met de omgeving en overheden. Dat staat naast het proces van de gemeente. Dat proces van de gemeente moet wat ons betreft doorgaan en we adviseren alle inwoners dat gesprek aan te gaan - met de gemeente en ons. Wij nemen zelf het initiatief voor het gesprek met omwonenden via onze brief, de inloopavond, de mogelijkheid voor een omgevingsraad en door bereikbaar te zijn voor vragen en opmerkingen van inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeente organiseert een eigen proces met bijeenkomsten en gesprekken met inwoners en organisaties. Dit staat dus los van elkaar en dat kan prima, wat ons betreft. Daarmee respecteren wij het proces van de gemeente. Of en hoe die twee processen bij elkaar kunnen komen en of er windmolens in dit gebied komen, moet de toekomst uitwijzen. Maar omdat wij mogelijkheden zien en hiermee aan de slag willen, vinden wij het beter om ook hier tijdig met de omgeving over in gesprek te gaan, naast het proces dat de gemeente doorloopt.

Principeverzoek en vervolgstappen
Windpark Oude Buurserdijk verkeert in een pril stadium. Er lopen nog geen formele procedures voor bijvoorbeeld een vergunning. Wel hebben we recent, zoals gemeld, een principeverzoek ingediend bij de provincie Overijssel. Daarmee vragen we hoe de provincie in principe tegenover ons initiatief staat. We kiezen voor de provincie, omdat die overheid tot op heden formeel het bevoegd gezag is en dus de overheid is die in beginsel besluiten neemt over windparken. Dat is zo bij wet geregeld. Wel kan de gemeente aan de provincie vragen om de bevoegdheid over te dragen aan de gemeente, zodat de gemeente besluiten kan nemen over het windpark. Zover is het nog lang niet. De provincie en gemeente zullen hier de komende tijd waarschijnlijk eerst met elkaar overleggen, voordat er een besluit op ons principeverzoek komt. Daar speelt het proces van de gemeente om te komen tot windbeleid waarschijnlijk ook een rol in. We hebben dan ook nog geen enkele toezegging op dit moment van de provincie of gemeente dat er medewerking wordt verleend aan ons idee. Dat moet later blijken. U vindt ons principeverzoek op deze website, klik daarvoor hier.

Concrete vervolgstappen kunnen wij daarom op dit moment ook niet echt zetten. Daarvoor is een positief besluit op ons principeverzoek nodig. De komende tijd blijven wij vooral beschikbaar voor vragen en opmerkingen van inwoners en maatschappelijke organisaties, en proberen we in contact te blijven met de provincie en de gemeente. We willen namelijk wel voortgang blijven boeken waar dat kan, al beseffen we dat het enige tijd zal duren voordat een concrete vervolgstap kan worden gezet. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.