Concept-normen: moderne windmolens blijven mogelijk

25 oktober 2023 Matthijs Oppenhuizen

Dit nieuwsbericht gaat over het concept van de landelijke normen dat nu ter inzage ligt, wat het effect van deze concept-landelijke normen is op Windpark Oude Buurserdijk en wat het effect hiervan is op de mogelijkheden voor windmolens in de gemeente Haaksbergen.

Concept van landelijke normen ter inzage
De Rijksoverheid heeft in oktober het concept van de nieuwe landelijke normen voor windmolens ter inzage gelegd. Iedereen die wil, kan dit concept lezen en hierop reageren via een zienswijze. Kijk voor meer informatie hier op de website van de Rijksoverheid

Dit zijn nog concept-normen. Tot en met 22 november 2023 kunnen er zienswijzen op worden ingediend. Daarna worden ingediende zienswijzen beoordeeld en worden eventueel de normen aangepast naar aanleiding van zienswijzen. Er volgt nog een uitgebreide procedure voordat de normen definitief zijn. In de stukken geeft het Rijk aan dat nu de planning is dat de normen vanaf 1 juli 2025 gelden.

Meerdere moderne windmolens blijven mogelijk
Allereerst: het zijn dus concept-normen en niet de definitieve normen. De normen kunnen nog veranderen. Toch hebben wij ingeschat wat deze concept-normen betekenen voor ons project. Onze conclusie is dat Windpark Oude Buurserdijk verder kan worden ontwikkeld en dat er moderne windmolens kunnen worden gerealiseerd. Vijf windmolens wordt mogelijk lastiger, maar vier moderne windmolens met de afmetingen die wij beogen, blijft zeker goed mogelijk. De concept-normen zoals ze nu zijn opgesteld zijn geen blokkade voor Windpark Oude Buurserdijk. 

Normen voor geluid en slagschaduw
Met name de normen voor geluid en slagschaduw kunnen veel invloed hebben op hoeveel ruimte er is voor windmolens. De concept-normen zijn strenger dan de voormalige normen. Er mag dus minder geluid en slagschaduw bij woningen op de omgeving worden veroorzaakt dan voorheen. Maar dit is dus niet zoveel strenger dat windmolens in ons plangebied niet meer mogelijk zijn.

Norm voor afstand
Verder wordt er een afstandsnorm voorgesteld. De afstand tussen woningen en windmolens moet volgens de huidige concept-normen minimaal twee keer de tiphoogte van de windmolen zijn. Dus in het geval van een windmolen van 280 meter hoog moet de afstand tot woningen minimaal 560 meter zijn. Voorheen was er geen afstandsnorm, maar werd als vuistregel circa 400 meter afstand tot woningen aangehouden om te kunnen voldoen aan de geluidsnorm. Ook deze afstandsnorm is geen blokkade voor Windpark Oude Buurserdijk.  

De normen zijn dus nog in concept en kunnen nog veranderen. Maar op basis van de huidige regelgeving en concept-normen valt Windpark Oude Buurserdijk te ontwikkelen en te realiseren.

Andere gebieden in Haaksbergen vallen mogelijk af
In ons nieuwsbericht van 11 juli 2023 verwezen we naar het haalbaarheidsonderzoek voor windmolens dat de gemeente Haaksbergen had laten uitvoeren. Het gebied rondom de Oude Buurserdijk komt in dat onderzoek naar voren als het geschiktste gebied in Haaksbergen voor windmolens. Dat was al zo bij de voormalige normen. In dat onderzoek is ook gekeken naar het effect van een strengere geluidsnorm: Lden 45 dB in plaats van de voormalige norm van Lden 47 dB. Met een geluidsnorm van Lden 45 dB vallen volgens dat haalbaarheidsonderzoek de kleinere gebieden ten zuiden van Buurse (grotendeels) af als mogelijke plaatsingsgebieden voor windmolens. Dan blijft alleen het gebied ten noorden van Buurse – Windpark Oude Buurserdijk – over als geschikte locatie over in Haaksbergen. In de concept-normen gaat het Rijk nu uit van Lden 45 dB. Dus als dit ook de definitieve geluidsnorm wordt, vallen de gebieden ten zuiden van Buurse waarschijnlijk af. 

Daar komt de clustereis van de provincie Overijssel nog bovenop. De gebieden ten zuiden van Buurse vallen buiten het provinciaal clustergebied waardoor de provincie minimaal vier windmolens bij elkaar eist. Er is, zeker met de afstandsnorm en geluidsnorm zoals deze nu in concept zijn gepubliceerd, waarschijnlijk geen ruimte voor vier windmolens ten zuiden van Buurse.